نفوذ اسرائیل تا اعماق حکومت ایران

رضا علیجانی

مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات، مقام مشابه او دراطلاعات سپاه و حتی سربازجوی تیم رسیدگی کننده به این مسئله همگی جاسوس اسرائیل بوده اند!

یک راه ساده برای تکذیب ادعای اسرائیلی‌ها این است که بگویند چه کسی آن پدر و دختر را در تهران ترور کرده؟

همانطور که وقتی پذیرفتند مازیارابراهیمی‌ها کارشناسان هسته‌ای را ترور نکرده اند، بگویند پس کارچه کسی بوده!؟

من در دهه شصت، هفتاد و هشتاد با تیم های امنیتی مختلفی بازجویی داشته‌ام و می‌توانم شهادت بدهم که دوره به دوره از انگیزه‌های عقیدتی و سیاسی آنها کاسته شده.

از سال ۸۸ که دست در رای ملت برده شد، شاهد شتاب در فروپاشی اخلاقی و رشد فساد اقتصادی و جاسوسی و … در بین حضرات شده‌ایم.

بسیاری از جاسوسها در سفرهای خارجی با انگیزش‌های مالی یا جنسی جذب شده اند.

افرادی با مبالغ خیلی کم نقشه کل پادگانهای سپاه در تهران را در اختیار می گذارند