نقض آزادی در قاره سبز؛ دیوان دادگستری اروپا: کارفرما حق دارد مانع حجاب پرسنل شود

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدیوان دادگستری اروپا (EuGH) با صدور حکمی در پرونده شکایت یک مهدکودک از مربی محجبه، حقوق کارفرما جهت ممنوع کردن حجاب کارکنان زن را تقویت کرد.

مبنای حکم، مجاز نبودن استفاده افراد از هرگونه نشانه‌های سیاسی، عقیدتی و مذهبی در پوشش و آرایش ظاهری است. حکم به این ترتیب مستدل شده که ظاهر جانب‌دارانه پرسنل می‌تواند پرسش‌برانگیز باشد، به پیش‌داوری، چالش یا کشمکش بیانجامد.

پس‌زمینه حکم اخیر، دو مورد اقامه دعوی در آلمان بود که یکی به مهدکودکی خصوصی مربوط می‌شد و دیگری به یک دراگ استور. مدیر کودکستان چند بار از همکار زن محجبه خواسته بود بدون روسری به سر کار بیاید و وقتی موفق نشده بود، با طرح شکایت از دادگاهی در هامبورگ پرسیده بود که آیا می‌توان قرارداد این پرسنل را به دلیل تمرد فسخ کرد؟

دادگاه محلی هامبورگ نیز تعیین تکلیف این پرونده و جوانب حقوقی امر را به دیوان دادگستری اروپا ارجاع کرده بود.

دادگاه عالی کار در آلمان نیز در سال ۲۰۱۹ برای داوری در موضوع مشابه دیگری به دیوان نامبرده متوسل شده بود. این بار، صندوق‌دار مسلمان یکی از دراگ‌استورهای زنجیره‌ای “مولر” از مدیر فروشگاه شکایت کرده بود که نمی‌گذارد او روسری سر کند. شاکی گفته بود که این ممنوعیت به معنای نقض حق آزادی مذهب است. صاحب دراگ‌استور هم متقابلا گفته بود از حق آزادی کارفرما در انتخاب کارکنان استفاده می‌کند.

دیوان دادگستری اروپا در سال ۲۰۱۷ نیز طی رسیدگی به پرونده دیگری تاکید کرده بود که ممنوعیت نمادهای سیاسی و مذهبی در محیط کار، معنای تبعیض یا نقض حقوق فردی ندارد. آن زمان نیز گفته شد که کارفرما و کارآفرین برای جلوگیری از هرگونه فرسایش با مشتری و ارباب رجوع، حق دارد از پرسنل خود بخواهد که ظاهری داشته باشند که جلب نظر نکند و واجد پیام‌ها و گرایش‌های عقیدتی و سیاسی نباشد.