نمایش چهره اسلام داعشی توسط مجری شبکه افق

محمدهادی بازیاری

به نظر می رسد طرفدارن اسلام تندرو وداعش گونه در بین حاکمیت در حال افزایش باشد
محمد رضا شهبازی مجری شبکه افق طی روزهای اخیر در اظهارنظری تند و ترسناک
از شلیک گلوله به افرادی که به امامان شیعه توهین کنند نوشته است
نبود گفتمان های عقل محور و انسانیت محور و مهر محور
در بین حاکمیت با مردم ایران و مردم بقیه دنیا با ادیان و آیین های مختلف
باعث شده که مردم شاهد یک چهره خشن و خونریز اسلامی شیعی
در بین حاکمیت و وابستگان آن در کشور و سراسر دنیا باشند
این گونه نگرش های افراطی ، راه را برای گسترش اسلام داعشی در همه دنیا فراهم میکند
اسلامی خشن و خونریز که توسط یک حاکمیت با منابع مالی عظیم حمایت میشود
و باعث جدایی مردم از دین و تنفر آنها از مبلغان این نوع از اسلام می شود

✍️ دیدگاه شما 🙏