نمایندگان اصفهان بیخ گلوی روحانی را گرفته اند یا باج یا استیضاح

مهرداد شاکری

حرکت هماهنگ نمایندگان استان اصفهان در استعفای دسته جمعی از مجلس شورای اسلامی

و با بهانه نپرداختن دولت به مسئله زاینده رود و کمبود آب در این استان

پیش از آنکه یک حرکت جمعی با دلایل درست باشد

مسئله ای کاملا سیاسی و با هدف های پنهان و پیدا می باشد

در شرایطی که تمام کشور علاوه بر مشکل کم آبی

گرفتار تحریم و شرایط سخت اقتصادی می باشد

نمایندگان اصفهان با فشردن گلوی روحانی بوسیله استعفای خود

قصد دارند به نوعی از دولت روحانی و شخص روحانی باج بگیرند

آنان از کاهش دو سوم بودجه کشور

و به دنبال آن کم شدن اعتبارات اجرایی استان اصفهان سخت شاکی هستند

چرا که این کسری بودجه دست آنان را در حیف و میل کردن بیشتر بیت المال بسته است

و آنان برای پر کردن جیب های خود و اطرافیان خود

زاینده رود و مجلس و مردم را بازیچه اهداف سیاه خود قرار داده اند

روحانی یا باید باج بدهد

و یا بزودی با خطر استیضاح و عزل روبرو شود

نگام ، ناگفته های ایران ما