نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران یا ستون پنجم اسرائیل


مهرداد شاکری

طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
مبنی بر مکلف کردن دولت به ایجاد ترتیب های لازم جهت نابودی اسرائیل تا سال ۱۴۲۰هجری شمسی
پیش از آنکه طرحی گره گشا در جهت تقویت امنیت ملی در بعد داخلی و خارجی
و تقویت زیرساخت هایی برای رفاه بیشتر مردم باشد
طرحی است به طور یقین خیانتکارانه که دست دولت های خارجی را
برای مقابله هر چه سخت تر با ایران و تصویب تحریم های بیشتر در مجامع جهانی باز میگذارد
این طرح همچنین موجب تقویت اسرائیل در ابعاد نظامی و امنیتی می باشد
این طرح اعلان جنگ علنی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل می باشد
این طرح تهاجمی به اسرائیل این توان و مشروعیت را می دهد که در هرکجای کره خاکی که لازم باشد ، در جهت حفظ امنیت خود
منافع جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار دهد
به نظر می رسد ستون پنجم اسرائیل در قالب نمایندگان مجلس ایران به انجام ماموریت های محوله از روسای خود در ایران مشغول باشند