نوشدارو بعد مرگ سهراب

مهرداد شاکری

پس از آنکه سعید قاسمی توانست با حرفهایی جهت دار و هدایت شده آب در آسیاب امریکا بریزد و پرده از ارتباط سپاه و القاعده در بوسنی بردارد و جهان را بر علیه سپاه بسیج کند حالا مقامات ایران از پیگیری پرونده وی و برخورد بدون اغماض با وی خبر می دهند. نوشدارو بعد مرگ سهراب.
ایران اگر صاحب داشت هرکسی به خود اجازه نمی داد با امنیت ملی بازی کند