نگاه ویژه ایران به افغانستان

مهرداد شاکری

پس از آنکه دولت امریکا سپاه را گروه تروریستی معرفی کرد و تنش بین ایران و امریکا به بیشترین حد خود در طی چند سال گذشته رسید ایران نیز نیروهای امریکا در غرب آسیا را تروریست معرفی نمود هر چند این امر یک معرفی سمبولیک و تنها بر روی کاغذ اعتبار دارد و قدرت اجرایی ندارد اما تحرکات اخیر ایران در افغانستان نشان میدهد این کشور بزودی به محلی برای انتقام گیری ایران از نیروهای امریکایی تبدیل شود
به نظر می رسد در یک تصمیم نادرست از طرف ایران نیروهای امریکا در افغانستان در تیررس ایران هستند و قربانی سیاست های غلط هر دو کشور خواهند گردید