نیروهای امنیتی حواسشان کجاست؟

محمد ارسلانی

همزمان با افزایش اعتصابات و اعتراضات مدنی و اجتماعی در ایران
تمرکز نیروهای امنیتی ایران
برای مقابله با منتشرکنندگان اخبار این اعتصابات و اعتراضات
و برخورد با فعالان مدنی و سیاسی است
حاکمیت که تجربه غلط
۳۲ سال قلع و قمع فعالان سیاسی و مدنی را در کارنامه سیاه خود دارد
با غفلت از برقراری امنیت پایدار در کشور
در خواب خرگوشی به سر می برد
انفجار اخیر در محدوده پارک ملت تهران
ضعف بزرگ دستگاه های امنیتی ایران را
یکبار دیگر به رخ دنیا کشید
امنیتی ها حواسشان به پوشش خانم هاست
و سازمان های جاسوسی دیگر کشورها
درست بغل گوششان هر نوع بمبی را که بخواهند منفجر می کنند