هاشم خواستار ۳۲۵روز حبس بدون مرخصی ، بدون درمان و بدون تماس

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ سیدهاشم خواستار ۳۲۵ روز است در زندان انفرادی اطلاعات مشهد و زندان وکیل آباد مشهد بدون مرخصی ، بدون درمان و محروم از تماس آزادنه، محبوس است.

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان- نه به اعدام، دوشنبه ۹تیر۹۹، بنقل از صدیقه مالکی فرد، همسر سید هاشم خواستار معلم زندانی و نماینده معلمان آزاده ایران، این معلم زندانی ۳۲۵ روز است که بدون یک روز مرخصی در زندان وکیل آباد مشهد محبوس است و بدلیل شرایط سنی و بیماری نیاز فوری به مرخصی استعلاجی دارد، اما هیچ اقدامی از طرف قضاییه صورت نگرفته است.

این معلم آزاده حتی از داشتن کارت تلفن برای تماس آزادانه با خانواده‌اش نیز محروم است. این زندانی سیاسی درصورتیکه بخواهد با خانواده اش تماس برقرار کند دو مامور یکی در مقابلش و یکی در اتاق کناری تماس را کنترل میکنند، همچنین در عرض ده دقیقه تماس چندین نوبت تلفن را قطع میکنند که همین امر موجب شکنجه روحی زندانی و صرف نظر از تماس می‌شود.

سید هاشم خواستار بدلیل کهولت سن و بدلیل حبسهای طولانی مدت، دچار بیماریهای فراوان از جمله بیماری گوارشی و فشارخون می‌باشد.

وی بدلیل ابتلا به بیماری در زندان نیاز به عمل جراحی دارد اما بدلیل شرایط کرونا حاضر به انجام این عمل در زندان نشده و مسئولین زندان نیز مرخصی استعلاجی را مشروط به اجازه پزشکی قانونی و اقدام دادستان کرده اند، امری که تحقق آن بعید بنظر می‌رسد و به رغم پیگیری های مستمر همسر ایشان تا این لحظه هیچ اقدامی از طرف دادستانی صورت نگرفته است.

خانم صدیقه مالکی فرد در دست نوشته ای که در فیس بوک خود منتشر کردند به شرح کاملی از وضعیت این معلم آزاده پرداخته اند.

این دست نوشته را عینا جهت اطلاع خوانندگان می آوریم: 

«امروز دوشنبه ۹تیرماه۹۹ سیصدوبیست وپنجمین روز ۳۲۵ است که همسرم آقای سیدهاشم خواستارنماینده معلمان آزاده ایران درزندان انفرادی اطلاعات مشهد وزندان وکیل اباد مشهدبدون یک روزمرخصی اسیراست. همه زندانیها کارت تلفن دارند وباخانواده های خوددرتماسند ولی ایشان علیرغم اینکه حکم قطعی دارند ولی متاسفانه اجازه داشتن کارت تلفن به ایشان نداده اند وایشان فقط زمانیکه روز تعطیل نباشد ویامامورین حفاظت زندان وقت داشته باشند درحضور دومامور که یکی درمقابلشان می نشیند ویکی دراتاق بغل مامور کنترل تلفن است می توانند باخانواده به مدت ۱۰ دقیقه درروز تماس بگیرند وموقع تلفن زدن مامورین چند نوبت تلفن راقطع می کنند که ایشان عصبی می شود وعطای تلفن رابه لقای آنها می بخشد. شما فکر می کنید ایشان چه چیزی می خواهد از زندان بگوید که مامورین حفاظت زندان اینقدر خودشان ومارابه مشقت می اندازند ؟؟ بله مامورین حفاظت برای ایشان زندان درزندان درست کرده اند وهم اکنون من هیچ خبری ازهمسر مریضم درزندان ندارم مدتی است که همسرم ازبیماری گوارشی وفشارخون که هردو سوغات زندان است رنج می کشد وبارها من ووکیل ایشان به دادگاه مراجعه کرد ه ایم و برای ایشان درخواست مرخصی استعلاجی داده ایم ولی هنوز اقدامی نشده .سال ۸۸_۹۰ که ایشان درزندان وکیل آبادبودند به این بیماری مبتلا شدند و درآنموقع بیشتر از دوسال بدون یک روز مرخصی درزندان بودند که آخر مجبور به عمل شدند که عکسهایشان باقل وزنجیر درفضای مجازی دست بدست می شود. آنموقع ایشان رابعدازعمل بدون پزشک ‌وپرستار خیلی اذیت کردند که نه تنها بهبودی برایشان حاصل نشد که بدترازقبل شدند ولی بعدازاین که ایشان راآزاد کردند براثر مراقبت و مواظبت درخانه بهبود پیداکردند مرداد ۹۸که ایشان راجلوی دادگاه خیابان ساجدی دستگیر گردند اینک درزندان به همان بیماری دچار شده اند وخودایشان با اذیت شدن وتجربه ای که ازقبل درزندان دارند وشیوع بیماری کرونا حاضر به عمل دراین شرایط نمی شوند طی صحبتی که بامعاون دادستان آقای طباطبایی داشتیم ازایشان خواستیم که باتوجه به شرایط موجودبامرخصی استعلاجی ایشان موافقت کنند تابعدازبهبودی نسبی دوباره ایشان رابه زندان برگردانند .ایشان گفتند ماایشان رامی فرستیم پزشکی قانونی وبرطبق نظر آنها اقدام خواهیم کرد حالا مامنتظر نظر پزشکی قانونی واقدام دادستان انقلاب هستیم تاکی منتظر بمانیم خدا بهترمی داند.»
صدیقه مالکی فرد همسر سیدهاشم خواستار