همراهی برخی استانداران با نمایندگان وابسته به سپاه مجلس

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها حکایت از آن دارد که برخی از نمایندگان مجلس وابسته به سپاه طی ارتباط با استانداران حوزه انتخابیه خود ، تقاضای برکناری فرمانداران غیرهمسو با خود را دارند .

این ارتباط ها بعضا با تهدید و تطمیع و قول مساعدت برای آینده شغلی استانداران همراه بوده است.

به نظر می رسد متاسفانه بسیاری از استانداران در این زمینه در حال همکاری با سپاه می باشند تا شرایط را برای انتخابات بی درد سر در سال ۱۴۰۰ فراهم کنند.