هواپیمایی ماهان و اقدام علیه امنیت ملی

حامد تقوی-

در خبر ها آمده است که هواپیمایی ماهان بعد از آنکه اعلام شده است حق پرواز به کشور چین را به علت شیوع ویروس کرونا را نداشته ، این پرواز ها را به این کشور ادامه داده است. هواپیمایی ماهان هم در پاسخ گفته است این پرواز ها با مجوز دولتی انجام گرفته است.
حال بحث این نیست که کدام شخص این مجوز را صادر کرده ، صحبت این است که یک نظام در شیوع این ویروس کشنده نقش داشته و امنیت ملی ایران را مورد خطر قرار داده است.
اگر بنا باشد یک جرم امنیتی به این قدام داده است، “اقدام علیه امنیت ملی ” بدون شک ، به خود جمهوری اسلامی تعلق خواهد گرفت.