هیات علمدار مشهد الرضا، دیشب، عکس ها از کانال تلگرام خودشان

اگر حاکمیت قانون در کشور حکمفرما بود همین امروز سخنران و مداح و هیات امنای هیات باید بازداشت می شدند.

مجلسی چنین در هم تنیده آن هم در شهری که تا توالت های بیمارستان هم تخت گذاشته اند و دیگر کشش هیچ مریضی ندارد!

هم دین را به بازی گرفته اند و هم مردم را ملعبه خویش کرده اند.

ستاد کرونا دروغ است. وزارت بهداشت نداریم. قوه قضاییه خواب است. رییس جمهور در ماه عسل است و وضع روز به روز بدتر می شود.

انگار با ما شوخی شان گرفته است. آقا مردم داغدارند. خانواده ها دسته دسته جوان و پیر از دست می دهند.