هیاهو برای هیچ

✍️محمد هادی بازیاری

تنها با یک نگاه گذرا به مواضع سیاسیون و افراد وابسته به حاکمیت در ایران
به خوبی میتوان فهمید که گرم کردن تنور انتخابات
یک بار دیگر در دستورکار اتاق های فکر حاکمیتی قرار گرفته
و صحبت های هنجار شکن اکثر کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
با هدف ترغیب مردم به شرکت در انتخابات در حال انجام می باشد
اما تجربه چند دوره اخیر ریاست جمهوری در ایران نشان داده
که حاکمیت هیچ میل و اراده ای برای حل مشکلات کشور و مردم ندارد
و انتخاب رییس جمهور در ایران
تنها با هدف مشروعیت سازی حاکمیت در مجامع جهانی و بین المللی انجام می شود
البته امسال اکثریت جامعه عزم خود را برای عدم شرکت در انتخابات جزم کرده اند
و این همه هیاهوی ساختگی حاکمیت برای هیچ است