هیچ تخصصی ندارد اما حکومت می کند


مهرداد شاکری

بیش از ۳۰ سال است که یک روحانی معمولی
بدون هیچ گونه تخصصی در امر مملکت داری و مدیریتی
و صرفا بخاطر یک کودتای دوستانه و فرقه ای
بر جان و مال و ناموس ایران و ایرانی حاکم شده است
بیش از ۳۰سال است آنجا که نیاز ببیند
می گوید تخصصی ندارم و دخالت نمی کنم
اما دخالت می کند چون سودش در دخالت کردن است
و هر جا که منافعش به خطر می افتد
ژست متخصص ها را به خود میگیرد
و دخالت می کند و حکم حکومتی می دهد
علی خامنه ای بیش از ۳۰ سال است
که در فریب و قتل و فساد و کشتار و ظلم متخصص است
و پدرخوانده همه گروه های تروریستی منطقه ای و فرامنطقه ای است