واکسن کووبرکت یا ورژن آخر مرگ

مهرداد شاکری

برخلاف نظر مسئولان که در مورد ایمنی

و اثربخشی واکسن کوو برکت افسانه سرایی ها می کنند

آمار و مشاهدات غیر رسمی اما واقعی و میدانی

از میزان مرگ و میر بالا در افراد واکسینه شده

توسط واکسن کوو برکت خبر می دهند

موارد بسیاری در نقاط مختلف کشور

پس از تزریق دوز اول این واکسن

به کام مرگ یا بیماری های سهمگین رفته اند

که حاکمیت می کوشد از انتشار خبر آن جلوگیری نماید

ورود مجامع جهانی و اطلاع رسانی در مورد این تراژدی دردناک انسانی

مهمترین خواست و اولویت خبری خواهد بود