واکسیناسیون کرونا به پنجاه ساله ها رسید اما از واکسن زدن علنی احمدی نژاد ۶۵ ساله خبری نشد

‏واکسیناسیون کرونا به پنجاه ساله ها رسید اما از واکسن زدن علنی احمدی نژاد ۶۵ ساله خبری نشد.

البته عجیب هم نیست. احمدی نژاد، زمستان ۹۹، مخفیانه واکسن فایزر زده و خیالش راحت است.

“عبدالرضاداوری”