ورودنظامیان به عرصه اقتصادوسیاست درطی چهاردهه اخیر، بیشترین خسارت را به کشور واردکرد

✍️مجیدبهمن زاده

آقای سعیدمحمد از کاندیداهای احتمالی انتخابات پیش رو و ازفرماندهان ارشدسپاه پاسداران، اخیرامطالب جالبی رادرخصوص نحوه به قدرت رساندن آقای احمدی نژادعنوان کرده است .

وی تلاش کرده است تادراین گفتارخود که در قالب یک پیام صوتی دراعیاد ماه شعبان منتشر شده است، نحوه ورودآقای احمدی نژاد به شهرداری تهران وحمایت سپاه از وی راتشریح کند واذعان میکندکه انتخاب احمدی نژاد بعنوان چهره ای ناشناخته برای شهرداری تهران،توسط بچه حزب اللهی ها صورت گرفت وپیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری نیزبجهت پایگاهی مردمی ایجادشده توسط سپاه وبویژه قرارگاه خاتم بودوبه همین دلیل، دوسوم وزرای دولت احمدی نژاد،نیمی ازتمام فرمانداران ومدیران ارشد وی نیز نیروهای سپاه بودند.

البته همه ما کم وبیش ازخسارات گسترده وارده به ایران زمین در دوران قیمتهای طلایی فروش نفت خام وصادرات ایران درآن شرایط آگاه هستیم ونیازی به تبیین وتشریح فجایع اقتصادی وسیاست داخلی دولت آقای احمدی نژاد وانزوای بین المللی ایران وتشدیدمحکومیتهای کشورمان ازناحیه قطعنامه های سازمانهای بین المللی نیست،اقداماتی که موجب شدتاصدها میلیارد دلار ازثروت عمومی ملت برای دور زدن تحریم ها ازسوی کشورهای بظاهردوست وفرصت طلب وبرخی وابستگان به جریان ثروت وانحصار قدرت درکشوربه تاراج برود.

کمی جلوتربیاییم ،
طی ماههای اخیر،مجلس تقریبا یکدست اصولگرا که تعدادقابل توجهی ازنمایندگان آن با یاری فرآیندنظارت استصوابی،ازچهره های نظامی و فرماندهان سپاه هستند،برخلاف بدیهی ترین اصول قانون اساسی، ازبیطرفی واستقلال قوا خارج می شودو ۲۲۰نفر ازنمایندگان آن که باید نمایندگان تمامی ملت ایران باشند،ازحجت الاسلام ابراهیم رئیسی، بعنوان کاندیدای یک جریان خاص واقلیت،برای شرکت درانتخابات پیش رودعوت بعمل می آورند.

بازهم جلوتربیاییم ،
دستگاه دیپلماسی ایران درتلاش است تاحداقل سایه سنگین و ویرانگر برخی تحریمها را درطی هفته های گذشته تقلیل دهدو ازبروز فاجعه انسانی واجتماعی ناشی ازفقر گسترده وکنترل بیماری کرونا درکشورجلوگیری کند.

طرفهای غربی هم عدم توجه ایران به استقلال کشورهای همسایه وبرخی کشورهای اسلامی بویژه یمن رابهانه تداوم تحریمهاعنوان می کنند وآقای ظریف نیزپاسخ می دهدکه حضورایران دریمن وسوریه براساس قواعد بین المللی نمی تواندحضور ودخالت مستقیم نظامی باشدواین حضورصرفا تخصصی ومستشاری است .

بلافاصله آقای رستم قاسمی ازفرماندهان سپاه و وزیر نفت دولت کریمه آقای احمدی نژاد درمصاحبه باپایگاه خبری”” روسیاالیوم “”اعلام میکندکه نخیر،آقای ظریف بعنوان رئیس دستگاه دیپلماسی دولت قانونی ومنتخب ایران درست نمی گویدواتفاقا حضورایران دریمن،حضوری کاملا نظامی ومستقیم است وتمامی موشکها و پهبادهای یمن باکمک ایران ساخته می شوند .

بازهم کمی جلوتر بیاییم ،
پس ازصدماتی که اخیرا اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران واردمیکند وزمینه لازم برای متجاوز اعلام کردن رژیم صهیونیستی درافکار عمومی جهان ایجادمی شودوپس ازترور دانشمند هسته ای ایران، شرایطی بروزمی کندکه ایران با استفاده از بازوی دیپلماسی ورسانه ای درجهان، اسرائیل را درمجامع حقوقی وبین المللی وجهانی به پای میزمحاکمه بکشد، یک موشک زمین به هوای شلیک شده درسوریه به خاک اسرائیل برخوردمی کند.

دولت سوریه دراین واقعه اعلام می کندکه موشک متعلق به سوریه بوده وازطرف نیروهای آن کشور بسوی یک هواپیمای متجاوزاسرائیلی شلیک شده ومسئولین دیپلماسی ایرانی نیز در برابر اتهامات وارده ازسوی دولت ونظامیان اسرائیل مبنی برشلیک عمدی موشک ازسوی ایران سکوت کرده و واکنش چندانی نشان نمی دهندو درهمین هنگام یک نماینده منسوب به برخی نهادهای نظامی درمجلس عنوان می کندکه نخیر، موشک شلیک شده، ایرانی است.

اقدامات تامل برانگیز اخیرسرداران نظامی کشور درقوه مقننه ودر راس مجلس شورای اسلامی مبنی برتغییر غیرقانونی ارقام ردیف های بودجه مصوب مجلس نیزتاسف بار است وبه واقع میتوان گفت که این اقدام اخیرنظامیان در مجلس، بیشترین لطمات رابه امیدعمومی در جامعه وهمچنین اعتبار وآبروی خانه ملت وارد کرد وحاکمیت قانون درکشور رابه سخره گرفت .

مواردی که اشاره شد،بخشی ازصدمات وارده به ایران مظلوم ودردمند بجهت دخالت برخی نهادهاوفرماندهان نظامی درحوزه اقتصاد و سیاست است.

تونیزحدیث مفصل بخوان از این مجمل