ورود اولین قطار به ایران

در سال ۱۸۸۸ میلادی مطابق با ۱۲۶۱ شمسی راه آهن حضرت عبد العظیم توسط بلژیک ها احداث گشت.

با ورود اولین قطار به ایران هیچ کس جرات سوار شدن به آن را نداشت.

ناصرالدین شاه امر کرد مقامات اولین مسافران باشند تا ترس مردم بریزد.

اکثر مقامات با کفن به قطار سوار شده بودند!