وزارت خارجه و ساخت فیلم برجام

شنیده ها

شنیده شده وزارت خارجه برای برجام در صدد ساخت یک فیلم تبلیغاتی است این فیلم تبلیغاتی به دنبال مقابله با روایت غالب جامعه از برجام و تصویر سازی جدیدی از این مسئله است.

به نظر می رسد با توجه به روایت سازی غیرواقعی با ساختن سریال های پر از دروغی چون گاندو می تواند در ارائه روایت صحیح و واقعی از برجام تاثیرگذار باشد.

نویسندگی و تهییه کنندگی این فیلم نیز مشخص شده و “فرهاد توحیدی” نویسندگی آن و “جواد نوروزبیگی” تهییه کنندگی این فیلم را برعهده دارند.

از این رو وزارت خارجه به دلیل چالش در مسئله برجام در افکارعمومی به دنبال روایت سازی جدیدی از مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ که منتهی به معاهده برجام شد می باشد.