وزیر مجهول المکان

گروهی تحت عنوان «جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی» نهضت شکایت از وزیر ارتباطات به خاطر عدم اجرای دستورات و مصوبات بویژه در مورد فیلتر اینستاگرام راه انداخته‌اند

در برگه شکایت از آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در بخش محل اقامت نوشته شده مجهول المکان!