وزیر نیرو تحریم ها را به پای مردم نوشت

مهرداد شاکری

صحبت های عجیب وزیر نیرو در مورد مصرف گرایی ایرانیان و توهین آشکار به مردم قطعا قابل گذشت نیست اما با کمی تامل در صحبت های وزیر متوجه خواهیم شد که حاکمیت تمام مشکلات را در نهایت به دوش خود مردم می اندازد و مردم را مقصر تمام کاستی ها در کشور می داند
سومدیریت حاکمیت در اداره کشور کاملا مشهود است اما حاکمیت همچنان نقش یک طلبکار را بازی می کند و مردم را بدهکار می داند
باید این دولت و نگاه حاکمیت در تحقیر مردم با خواست مردم برای همیشه به زباله دانی تاریخ ریخته شوند