وقتی ارتش سایبری، اکانت “سیده زهرا” را تحویل “ایمان” می دهد اما فراموش می کند آی دی آن را عوض کند!

وقتی ارتش سایبری، اکانت “سیده زهرا” را تحویل “ایمان” می دهد اما فراموش می کند آی دی آن را عوض کند!