وقتی خدا به اصولگرایان و اصلاح طلبان خندید

✍️ احمدزیدآبادی

ضرب‌المثلی فرنگی می‌گوید: آدم‌ها نقشه می‌کشند و خدا می‌خندد!

به گمانم در انتخابات خبرگان سال ۹۶ هنگامی که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بر سرِ ورود یا عدم ورود احمد جنتی، محمد یزدی و محمد تقی مصباح به مجلس خبرگان، در رقابتی سرسختانه و تند و تیز، هر طرف در صدد کم کردن روی طرف دیگر بود، خدا به آنها می‌خندید!

در آن انتخابات اصلاح‌طلبان با ترکیب حروف نخستِ نام فامیل سه شیخ محافظه‌کار و سال‌خورده تحت عنوان “مثلث جیم” تمام توان تبلیغاتی خود را به کار گرفتند تا مانع ورود آنان به مجلس خبرگان شوند.

این تلاش قرین موفقیت شد چرا که یزدی و مصباح از ورود به خبرگان بازماندند و جنتی نیز نفر آخر فهرست تهران شد.

در مقابل، اصولگرایان هم خشمگینانه جنتی را به ریاست مجلس خبرگان برکشیدند و در انتخابات میاندوره‌ای خبرگان در اسفند سال ۹۸ نیز محمد یزدی را از استان قم و مصباح را از خراسان رضوی بدون هرگونه شکل‌گیری رقابت واقعی، وارد مجلس خبرگان کردند تا بدین طریق همۀ تلاش اصلاح‌طلبان برای حذف این سه نفر از نمایندگی مجلس خبرگان را بی‌معنا و عبث نشان دهند!

نقشۀ خودشان اما بی‌معناتر و عبث‌تر از اقدام اصلاح‌طلبان از کار در آمد چرا که هر دو شیخِ کهنسال در یک ماه اخیر درگذشتند و کرسی‌های آنها در مجلس خبرگان خالی ماند.

البته خداوند مخالف نقشه‌ریزی انسان‌ها برای پیشبرد اهداف‌شان نیست و به آن امر می‌کند، اما هنگامی که نقشۀ آدمیان از اصالت و معنی تهی و معطوف به رو کم کنی می‌شود، خداوند به ناآگاهی آنان از عاقبت کار می‌خندد!