وقتی نقاب ها فرو می افتد

محمد ارسلانی

به تحرکات چند روز اخیر سران حاکمیت در ایران و خارج از کشور دقت کنید
علی خامنه ای با فرماندهان نیروی هوایی دیدار میکند ، سخنرانی بدون ماسک انجام شد
قالیباف به روسیه سفر کرده ، دیدارها بدون ماسک انجام شد
ابراهیم رییسی بدون ماسک در عراق و در جمع خبرنگاران و نیروهای امنیتی سخنرانی میکند
همین چند نشانه کافیست تا به یقین برسیم
که سران حاکمیت از یک واکسن ایمن کرونا استفاده کرده اند
و هیچ گزینه دیگری برای تزریق جز واکسن های ایمن غیر روسی وجود ندارد
سران حاکمیت واکسن ایمن غیر روسی زده اند
تا کادر درمان و مردم عادی موش آزمایشگاهی واکسن روسی باشند
کسی نمی داند شاید واکسن روسی در نهایت یک واکسن ایمن باشد
اما حاکمیت در تزریق واکسن هم بین خود و مردم فرق گذاشت
کجای این حاکمیت دموکراسی و عدالت و مساوات می بینید؟؟