وقتی که دست پیمان عارف برای همه رو میشود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

دیشب خیلی اتفاقی داشتم به عناوین اتاق های مختلف

در کلاب هاوس نگاه میکردم

که تاپیکی نظرم را جلب کرد

پیمان عارف و… و… : پشت به میهن یا پشت به میهن

وارد اتاق شدم و به صحبت های مطرح شده گوش دادم

به نظر می رسد دست پیمان عارف برای مردم عادی هم رو شده باشد

و مزدوری وی برای سیستم امنیتی ایران

و رذالت و پستی وی دیگر قابل پنهان کردن نباشد

پیمان عارف تبدیل به مهره سوخته ای شده

که دیگر برای اربابانش به اندازه سرگین یک الاغ هم ارزش ندارد