ونزوئلا حیاط خلوت هکرهای سپاه

محمد ارسلانی

حاکمیت سالهاست که حساب ویژه ای
را برای پرورش و استخدام مغزهای برنامه نویسی باز کرده است
سپاه به عنوان بازوی اجرایی برنامه های پیدا و پنهان حاکمیت در سرتاسر دنیا
با جذب هکرهای ایرانی و خارجی
تا حد زیادی توانسته است
اهداف خود را در زمینه جنگ های سایبری محقق سازد
استقرار بخشی از ارتش سایبری سپاه
در ونزوئلا و حمایت نرم افزاری و سخت افزاری از این ارتش سایبری
این کشور را به حیاط خلوت هکرهای ایرانی تبدیل نموده است
باید منتظر راهزنی های مالی اینترنتی از
این ارتش سایبری باشیم