٧ متهم پرونده آتش‌سوزی مدرسه زاهدان آزاد شدند!

 

نگام ، حقوق بشر _ طبق اعلام دادستان زاهدان متهمان پروندە آتش سوزی مدرسە زاهدان پس از تفهیم اتهام آزاد شدند.

 

 

به گزارش سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران ، آخوند موحدی راد دادستان زاهدان در اینباەرە گفت: مدیر مدرسه، دو نفر از کارمندان مدرسه و ۴ مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو زاهدان مقصر اصلی جانباختن ۴ دانش‌آموز در آتش‌سوزی مدرسه هستند که هر ۷ متهم اکنون به قید وثیقه آزاد شدند!

خانواده‌های ۴ دانش‌آموز جانباخته در این آتش‌سوزی پس از آزادی متهمان نسبت به حکم صادره اعتراض کردند.