پایه گذارى ونزوئلاى دوم! / یادداشت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️حامد پاک طینت

این روزها بحث تیم اقتصادی دولت منتخب و رهبری و هماهنگی این تیم، داغترین موضوع است و گمانه زنی ها بسیار

فارغ از تمام اخباری که صحیح یا ناصحیح از اسامی تیم اقتصادی دولت جدید به گوش میرسد این نگرانی قابل پنهان کردن نیست که درشرایط بسیار خاص کشور هر انتخاب اشتباه یا تصمیم اشتباه یا ناهماهنگی می تواند به فروپاشی کامل اقتصادی کشور منجر شود

برای شرایط امروز ایران و اقتصادِ تقریبا از هم پاشیده کشور، انتخاب یک تیم اقتصادی هماهنگ و غیر سیاسی الزامی است

ونزوئلا زمانی اقتصادش برای فروپاشی پایه ریزی شد که به این نتیجه رسید که صنایعش را ملی کند و دولت از جایگاه سیاستگذار به جایگاه تولیدکننده و کشاورز تغییر یافت و بخش خصوصی عطایش را به لقایش بخشید. بعد از آن،دیگر حتی نیازی به تحریم هم نبود – شد آنچه نباید میشد

امروز دامداران و مرغداران ایرانی پیش روی سیاستگذارانند -شاید روزی نه چندان دور دولت به این نتیجه برسد که بجای این همه دردسر، خودش دامدار یا مرغدار شود. آنروز ونزوئلای دوم را پایه گذاری کرده ایم، آنروز نه به بایدن نیازی هست ،نه به بلینکن و نه دولت اسرائیل