پاچه‌خواری یا خاراندن پاچه‌های همایونی مظفرالدین‌شاه!

پاچه‌خواری یا خاراندن پاچه‌های همایونی مظفرالدین‌شاه! از کارهای پر سود آن زمان و این زمان و دگر زمان‌ها جمیعا ، از جمله زمان حال حاضر