پرستوهای سپاه به دنبال جوانان ثروتمند عراق

مهرداد شاکری

به نظر می رسد همزمان با کم شدن نفوذ سپاه در عراق
و همچنین هشیاری مردم عراق نسبت به تحرکات تفرقه افکنانه نیروهای سپاه در عراق
یک استراتژی جدید توسط سپاه در این زمینه تدوین شده است
اما این شیوه جدید توسط یگان های رزمی و موشکی و اقتصادی سپاه به کار گرفته نمی شود
وظیفه نفوذ در بین جوانان ثزوتمند عراقی
اینبار بر دوش پرستوهای جوان و زیبای سپاه گذاشته شده است
این پرستوها با ارائه بی قید و شرط خدمات جنسی به جوانان عراقی
در کنار آنان می مانند و ذهن آنان را را برای روز مبادا پر از افکار سمی و تروریستی میکنند