پرسنل شهربانی اراک در دهه ۴۰

پرسنل شهربانی اراک در دهه ۴۰