پروژه آیت‌الله‌سازی از رئیسی برای مصونیت از انتقاد!

شنیده ها

راه‌بنداز و جابنداز سیاستی است که جریانات مختلف سال‌ها در ایران برای رسیدن به اهداف خود در دستور کار دارند.

در همین حال با وجود اینکه نه در حکم رهبر ایران برای ریاست رئیسی بر قوه‌قضاییه خبری از لقب آیت‌الله است و نه بزرگان حوزه علمیه از این لقب برای او استفاده کرده اند ، عده‌ای خودشیرین و برخی میرزابنویس‌های جاهل این عنوان را برای خطاب کردن رییس دولت سیزدهم استفاده می‌کنند!

لقبی که در آینده می‌تواند خط‌قرمز مصنوعی دور این فرد بکشد و دیگر اجازه اعتراض و انتقاد به وی را ندهد.

خودشیرینی و مدح‌گویی که از جانب اطرافیان و دوستداران ابراهیم‌رئیسی را شاهد هستیم قابل درک است ولی جریاناتی که اساس و بنیادشان مخالفت با دیدگاه ها و رای مردم است ، مشخص نیست براساس چه نیت نامبارکی این رویه را در پیش دارند.