پروژه جدید سیستم امنیتی پس از شیرین نجفی ، صدور پرتعداد ماموران دستگاه های امنیتی ایران به خارج از کشور با سوء استفاده از بحران کرونا

شنیده ها حکایت از آن دارد که اتاق فکر مشترک سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات قصد دارند طی یک پروژه مشترک و با سوء استفاده از بحث کرونا نسبت به صدور نیروهای خود با پوشش افشاگری علیه نظام به ترکیه و کشورهای اروپایی اقدام و از این راه در میان فعالان سیاسی مدنی به عنوان افراد مبارز شناخته شده و نفوذ نمایند.

پس از شیرین نجفی و اتمام ماموریت او ، این اتاق مشترک در نظر دارد تعداد زیادی از نیروهای نفوذی را با مواضع بسیار تند و براندازانه رهسپار خارج از ایران کند ، مواضعی که به مذاق اپوزوسیون برانداز خوش آید.

این اتاق فکر در نظر دارد پس از مطرح شدن این افراد به عنوان چهره های شاخص مبارز و جلب شدن اعتماد اپوزوسیون نسبت به آن ها، پروژه ها و عملیات هایی مشابه فریب روح الله زم نسبت به برخی از چهره های شاخص اپوزوسیون و ربودن آن ها را اجرا نماید.