پشت سر حکومت / یادداشت

حسین ثنائی نژاد

آقای محسن رضایی گفته با تغییر چهره به میان مردم رفته تا ببیند مردم در پشت سر او و حکومت چه می گویند!

در باره این کار و این سخن آقای رضایی نکته هایی هست که در اینجا به آنها می پردازم:

۱- آقای رضایی از قدیمی ترین روش های نظر سنجی استفاده می کند که در داستان ها می خوانیم شاه عباس و دیگر مقامات قرون ماقبل تکنولوزی از آن برای آگاهی از نظر مردم تحت حکومت خویش استفاده می کرده اند. ایشان گویا نمی داند که روش های نظر سنجی بسیار پیشرفته تر و آسان تر و اطمینان بخش تر وجود دارند که نیازی نیست مقامات با تغییر چهره راه بیافتند در معابر و اماکن عمومی تا ببیند مردم در پشت سر ایشان یا حکومت چه می گویند.

۲- آقای رضایی با حضور مداوم در تویتر و مواجهه حضوری با گروه کثیری از مردم که نه در پشت سر، بلکه دقیقا رو در روی ایشان حرفهایشان را می زنند و در بسیاری از موارد اظهار نارضایتی می کنند. عجیب است که ایشان همچنان هنوز نمی داند مردم در باره حکومت چه می گویند.

۳- آیا آقای رضایی و همراهانش در نظام قدرت به اینکه مردم در پشت سر حکومت چه می گویند اهمیت می دهند؟ اگر اهمیت می دهند چرا هرگز شاهد نبوده ایم نظام برای آگاهی رسمی و دقیق از نظر مردم به آرای عمومی مراجعه کرده باشد؟!

۴- چرا آقای رضایی مجبور است با تغییر چهره با مردم مواجهه ای داشته باشد که بتواند از نظر واقعی آنها مطلع شود؟! آیا این بدین معنی نیست که او خود می داند رابطه صاحبان قدرت با مردم به جایی رسیده که مردم جرات ندارند رو درو و بی ترس و نگرانی نظراتشان را به آنها بگویند؟!

۵- اتفاقا همیشه این نگرانی وجود دارد که شما صاحبان قدرت وقتی بطور واقعی می خواهید با مردم رو در رو شوید تغییر چهره می دهید. این نشانه خیلی بدیست اگر آقای رضایی متوجه آن باشد!

۶- آقای رضایی سربسته گفته است که با همان روش خیلی قدیمی نظر سنجی مستقیم و شخصی خودش به نتیجه رسیده که مردم چندان از حکومت راضی نبوده اند. اگر مجری جسارت بیشتری می داشت باید از او می پرسید مردم پشت سر حکومت دقیقا چه می گفتند؟