پولهای تبلیغات سرسام آور ستادهای رئیسی از کجا می آید ؟

از ابراهیم رئیسی باید پرسید هزینه این بنرهای ۱۸ متری از کجا تامین میشود که کشور را فرا گرفته است!

✍️ دیدگاه شما 🙏