پول پاشی میلیاردی برای ریاست یکی از کمیسیون های مجلس انقلابی!/هر رای یک میلیارد تومان؛ نهاد های نظارتی ورود میکنند؟

با گذشت یک هفته از انتخابات کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی پرونده تخلفات گسترده در انتخابات یکی از کمیسیون ها بدون بررسی بازمانده است.

از گوشه و کنار شنیده می‌شود یکی از وزارتخانه های عریض و طویل دولت در انتخابات یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس نقش پررنگی برای انتخاب مهره مورد نظر خود ایفا کرده است دارد تا جایی که رای اعضای این کمیسیون با هزینه های میلیاردی برای یک کاندیدای خاص توسط وزارت خانه خریداری شده است.

باید منتظر ماند و دید واکنش هیات رییسه مجلس که خود را انقلابی می داند به این تخلفات گسترده چه خواهد بود.؟

در صورت عدم پاسخگویی هیات رییسه مجلس به تخلفات صورت گرفته، انتشار اسناد تخلف و دخالت وزارت خانه در انتخاب رییس کمیسیون و هزینه های انجام شده می تواند راهکار مناسبی برای الزام مجلس شورای اسلامی به پاسخگویی به اذهان عمومی باشد.