پیامی که خامنه ای با گروگان گرفتن ۸۰ میلیون نفر به دنیا مخابره کرد

مهرداد شاکری

ساده لوحانه است که بخواهیم فکر کنیم که رهبر ایران
شب خوابیده است و صبح که از خواب بیدار شده
گفته بگذار یک کم شلوغ کاری در بیاورم
و ورود واکسن های کرونایی امریکایی و انگلیسی را به کشور ممنوع کنم
رهبر ایران عملا با ممنوع کردن خرید و ورود این واکسن ها به کشور
و با گروگان گرفتن جان ۸۰ میلیون شهروند ایرانی
و به خطر انداختن جان انسان های دیگر در نقاط مختلف دنیا
یک پیام روشن و البته وحشتناک برای جوبایدن
و سران کشورهای غربی و اروپایی و منطقه ای فرستاد
او به همه دنیا اعلان جنگ داد
و مشخص کرد که وقتی در حق مردم ایران رحم و شفقت ندارد
بقیه دنیا باید حساب کار خود را بکنند
رهبری که در حق مردم خودش رحم ندارد
قطعا در حق بقیه مردم نیز رحم و شفقت ندارد
آیا جهان در مقابل این جنایت سکوت خواهد کرد؟