پیشهاد برخی از کارشناسان سیاسی هسته ای داخل کشور : پس از غنی سازی ۲۰ در صدی در صورت تداوم تحریم ها بر روی غنی سازی ۶۰ در صدی باید تمرکز کرد

شنیده شده که برخی از کارشناسان سیاسی-هسته ای پیشنهاد کرده اند، در صورت ادامه تحریم ها، مصوبه بعدی مجلس باید بر آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی متمرکز شود.

این کارشناسان گفته اند : چنین مصوبه ای ضمن تسهیل مسیر کسب دانش غنی سازی ۶۰ د رصدی توسط متخصصان هسته ای ایران ، فشار طرف غربی بر غنی سازی ۲۰ درصد و پروتکل الحاقی را مرتفع خواهد ساخت.