پیش بینی «آقا محسن» از سازمان رای ویژه در ۱۴۰۰

محسن رضایی در جمع محدودی که به دیدار وی رفته بودند گفته سبد رای ثابتی دارم که برای شخص خودم است!

«آقا محسن» در پاسخ به یکی از مدعوین گفته که شبکه «زاگرس نشینان» یا همان «قومیت لُر» با همه توان پشت من است و یک سازمان رای ۳ الی ۴ میلیون نفر را به طور قطع در اختیار دارم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت در ادامه اضافه کرده با توجه به درصد مشارکت متوسط یا پایین مردم، با رای «زاگرس نشینان» مرد اول انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم خواهد شد.