چرا اعتراض شد

  • امین بزرگیان

  • ‏نیمه شب خبر گران شدن بنزین را اعلام کردند. همین کافی است تا شکاف بین دولت و ملت را بفهمیم. دو موجود به هم چسبیده‌ای که تا حد مرگ از هم می‌ترسند.
  • چرا اعتراض شد؟ ‏وقتی مداوم بودجه‌هایی را به نهادهای بی‌ربط می‌دهید و آن را خرج ایده‌های نامربوط داخلی و بین‌المللی می‌کنید، طبیعتاً وقتی بنزین را گران می‌کنید کسی از شما قبول نمی‌کند که این کار را برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام داده‌اید. حتی گران کردن بلیط سونا و جکوزی هم در این شرایط اعتراض‌زا است چه برسد به بنزین.

-‏ایستادن و متوقف کردن اتومبیل یعنی همان وسیله ای که قرار بود میانجی نفع دولت باشد، درخشان‌ترین راهکار در برابر توقف زندگی است. اشغال کردن خیابانها، خرابی خودخواسته‌ی وسایل نقلیه شخصی و متوقف کردن آن چیزی که می‌خواهد وضعیت را عادی جلوه دهد، راهکار فرودستان است.

-‏در مواجهه با اعتراضات دو وجدان وجود دارد: وجدان شاد و وجدان معذب. معذب‌ها فقط حامیان نظام یا شادها فقط مخالفان نظام نیستند؛ اما بهرحال اگر منتقد و مخالف وضعیت موجود هستید ولی از اعتراض‌ها ناراحتید، ترس حاکم از مردم و اعتراض، منتقل و در شما درونی شده است.

-‏اگر ایران هستید تلویزیون‌ها را نگاه نکنید. تلویزیون، جنبش اجتماعی را با تصاویر و خبر کشته‌ها و مجموعه تحلیل‌ها به چیزی دهشتناک و جدا از خود معترضان تبدیل می‌کند. بوردیو در جریان اعتراضات حاشیه پاریس گفته بود، آگراندیسمان(بزرگنمایی) تلویزیون، ترس‌زا و کمک به دولت و اتمام جنبش است.

-‏آرنت در کتاب انقلاب، بین قیام تهیدستان و قیام ستمدیدگان تفاوت می‌گذارد. از نظر او قیام تهیدستان چیزی به مراتب قویتر و به تعبیری طغیانی‌تر از قیام ستمدیدگان است. تفاوت میان ۸۸ و اتفاقات اخیر را می‌توان در این تفاوت ملاحظه کرد. اگر اولی را نمادها پیش می‌بردند برای دومی دردها پیش‌برنده است.

-‏این حمایت همه از هم، مثلا طرفدار رضاخان از وزارت اطلاعات و پلیس، مجلس از رییس‌جمهور و … در این تصمیم اقتصادی، این کلیتی که ساخته شده، نشان از سربرآوردن یک دوگانه اساسی است: حاکمان_محکومان. سیاست تنها در این دوگانه تولید می‌شود. سیاست به معنای واقعی‌اش جنگ بین دو گروه است: حاکمان و محکومان. در لحظاتی ویژه از تاریخ، امکان تشخیص دقیق‌تر این دو گروه فراهم می‌شود. وقتی این تمایز روشن شود، همان لحظه، سیاست واقعی، ممکن می‌شود وگرنه در سیاست ورزی رایج و رسمی، افراد و گروه‌ها مدام خود را می‌توانند پشت این عناوین پنهان کنند.

-‏هر کسی از سران کشورهای قدرتمند و وابستگان به دولت‌های غربی و شرقی از اعتراضات ایران حمایت کرد، بدانید که دروغ بزرگی را پنهان کرده است. دو رو است. کل این سیاست تعدیل اقتصادی که آزادسازی قیمت بنزین یکی از آنهاست، از اختراعات خود همین کشورهاست. توصیه و دستور بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. این حمایت، نمایش دلرحمی است.