چرا در قبال این همه هزینه از طرف نظام بیشتر جهانیان با ایران دشمن هستند؟ / یادداشت

✍️یدالله کریمی پور

جناب حسین دهقان وزیر دفاع در گفتگو با فرانس ۲۴ گفته است: ایران هزینه امنیت جهان را می پربازد. اگر ایران با داعش مقابله نمی کرد، کشورهای اروپایی شاهد کشته های انباشته ای بودند که داعش عامل آن ها بود. با این همه متهم به اخلال در امنیت منطقه می شود.

در پاسخ به جناب ایشان می گویم:
۱- چرا خود را به زحمت می اندازید، کسی از شما درخواست نکرده که هزینه تامین امنیت جهان را بپردازید. این هزینه را می توانستید و یا می توانید صرف بهبود حال سراوانی ها، سی سختی ها و… کنید؛

۲- هیچ کس از شما انتظار ندارد که هزینه احتمالی تامین امنیت در سوریه، عراق، لبنان، یمن و…را به عهده بگیرید. البته که مردم ایران هم دوست دارند که با این کشورها و ملت ها دوست بوده و یاریگران باشند، ولی در ضمن می گویند نخست چراغ متعلق به خانه است و سپس مسجد؛

۳- خب اگر این همه هزینه پرداخته و می پردازید، چرا مردم هشتشان گرو نهشان است؟ چرا جهان از کوشش و ایثار ما جانبداری نکرده و خشنود نیست؟ سهل است که پول خودمان را هم پس نمی دهد. چرا بیشتر جهانیان در عمل دشمن ما هستند؟ راز و رمز این دشمنی در قبال این همه فداکاری چیست؟ جناب دهقان فکر نمی کنید که زده ایم به کوچه علی چپ؟

شما را به همان که بر ۲۲ بار در حاشیه پرچم ایران نقش بسته، اندکی تفکر، اندکی تعقل، اندکی تشعر، اندکی تفقه، اندکی خرد و تیزبینی. جناب ماموریت ژاندارمی ما کی به پایان می رسد؟