چرا سانسور بیانات رهبری؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ داود مدرسیان نوشت: دوستان سوال پرسیدند بیانات رهبری در کدام کانال سانسور شدند؟


۱. در کانال رسمی ایتا که وابسته به دفتر رهبری است نه کانال‌های غیررسمی.
۲. بخش‌های مختلف خبری که از صداوسیما پخش شد فقط نکات تذکرات اخلاقی به نمایندگان رامنتشر کرد که رهبری به نمایندگان می‌فرمایند مواظب باشیداهانت نکنید! در صورتیکه حرف رهبری این بود که مجلس اختیارات و حقوقی دارد بایستی آنها را انجام دهد منتهی اهانت نکنید. اساساًاهانت نه تنها به دولتمردان که به هیچ مسلمان ومومنی جایز نیست!

سوال؛ آیاآن بخش‌های سانسور بااهمیت نبودند؟
چرا این بخش‌ها که چندجمله است اتفاقاً پاسخگویی به شبهات و ابهامات روزهای اخیر است که برخی می‌گویند رهبری مخالف طرح سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور است! در صورتیکه رهبری به صراحت در این بخش های سانسور شده فرمودند که سوال و سایر اختیارات قانون حق مجلس است و بایستی انجام شود.

سوال؛ آیا اینکه رهبری فرمودند “اعتقاد دارم که دولت‌ها باید تا روز آخر کار کنند”. مخالفت با طرح سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور است؟
پاسخ؛ مشخص است که رهبری می‌فرمایند اعتقاد دارم؛ نظرم این است. اولاً طرح سوال با استیضاح فرق می‌کند. هردو اهرم مجلس است و رهبری به صراحت گفتند بایستی انجام شوند! ثانیاً رهبری به صراحت یاتلویحاً منع نکرده. ثالثاً رهبری وقتی درمسئله‌ای دستور یا فرمانی صادر نکرده،مجلس باید طبق وظیفه و اختیارات خود عمل کند.

ممکن است افرادی تحلیل کنند که استیضاح به صلاح نیست؛اشکالی ندارد تحلیل کنند، ولی حق برچسب زنی واتهام وارد کردن به دیگران را ندارند. پس قانون اساسی برای کی و کجاست؟