چرا سپنتا نیکنام تایید صلاحیت شد؟

راه سبز امید

درست یک روز پس از تصویب قانون آپارتاید قومی و مذهبی در اسراییل

صلاحیت اقای نیکنام که بخاطر زرتشتی بودن توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود

در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید صلاحیت شد.

چرا؟

علتش تصویب همان قانون آپارتاید قومی و مذهبی در مجلس اسراییل است.

خواستند ظاهرشان را بزک کنند

تا همانند اسرائیل به نظر نرسند.

اما هر کاری بکنند همانند هستند.

حکومت هایی مبتنی بر مذهب و قومیت

لاجرم معتقد به قوم برتر و مذهب‌ برتر و آپارتاید قومی و مذهبی هستند.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما