چرا کشور های دیگر از بیگانگان نمی ترسند؟!

 

 

ایراندخت فرخ پور 

 

چرا ما بیگانگان را دشمن می نامیم

اما بارها وبارها شنیده ایم که دختر مراکشی که چوپان بوده

در اروپا وزیر شده

و یا دختر ایرانی تبار و یا افغانی تبار در امریکا نماینده مجلس می شود

ویا حتی در آمریکا اعضای ناسا که مهمترین بخش حفاظتی امریکاست

در صد بالایی از ایرانیان هستند

و اخیرا هم که فرزندان مسئولین ایران که در داخل مشغول مبارزه با امریکا هستند

در آنجا زندگی می کنند

چرا کشور های دیگر از بیگانگان نمی ترسند

بنظر میرسد سیستم های سیاسی اجتماعی در کشورهای پیشرفته

به گونه ای طراحی شده که قادر است

همه نوع افراد از هر ملیت و نژاد را پوشش دهد

و هیچ فرد و یا گروهی قادر نیست در کار سیستم اختلال ایجاد کند

اما سیستم ناکارامد استبداد درایران که به قدمت تاریخ ایران سابقه دارد

و سیستمی فشل و ناکارآمد است

شرط بقا و هویتش منوط به دشمن است

و همه نیرو وتوانش را برای مبارزه با آن به کار می گیرد

و با این شیوه می تواند ناکارامدی وکاستی های خود را جبران کند

جامعه استبداد زده به هیچ روی قادر نیست

افراد کارامد پرورش دهد

و نتیجه آنکه چرخه حیات اجتماعی بیمار و ناتوان است

بنابراین ایران امروز بیش از پیش

نیازمند ایجاد یک سیستم کارآمد سیاسی ، اجتماعی است

سیستمی که افزون بر قانون

الزامات اجرای قانون را نیز به رسمیت بشناسد

و با ایجاد رضایت اجتماعی

از استعدادهای بالقوه احاد اجتماعی بهرمند شود

و بجای دشمنی ،تعامل با بیگانگان را بپذیرد

 

نگام ف ناگفته های ایران ما