چنانچه پیرو مکتب علی(ع) هستید این طور به کسی کمک نکنید!

چنانچه پیرو مکتب علی(ع) هستید این طور به کسی کمک نکنید!

معصومیت و سرهای پایین این دختران سیل زده بلوچ برای یک حلب روغن و یک کیسه برنج!


برای عکس گرفتن و گزارش عملکرد به کسی کمک نکنید…