چه‌کسی فکر می‌کرد انقلاب پابرهنگان‌ به‌ رقابت قماربازان برسد؟

امیرخراسانی

با بی‌ارزش کردن پول، با کاهش نسبی حداقل دستمزد، با خصوصی‌سازی آموزش راه‌های تغییر طبقه را مسدود کرده‌اند.

با خشکاندن زمین عده کثیری فقیرتر شده‌اند. حالا همه این کسانی که آینده‌شان قفل شده بورس را راه فرار می‌بینند، آخرین قمار برای یا هیچی یا همه چی. اقبال به بورس نتیجه بسته شدن راه‌های مرسوم است.

آنها اگر آینده را در قمار بورس به دست نیاورند، مگر راهی جز خیابان دارند. سرنوشت موسسات مالی و اعتباری را فراموش نکنیم.