ژست هایی که به رییسی نمی آید

محمدهادی بازیاری(میثم)

این روزها طرفداران ابراهیم رییسی القاب بسیاری را به وی نسبت می دهند
ابراهیم زمانه
یاور محرمان
یار مظلومان
عادل
مهربان
سید مظلومان
و …
خود ابراهیم رییسی هم دم از مبارزه با سانسور و احترام به منتقدان می زند
و سوپرمن وارانه دم از گسترش زیرساخت ها برای بهبود کیفیت فضای مجازی می زند
اما عملکرد رییسی در طی ۴۱ سال گذشته خلاف این ادعاها را ثابت می کند
نام و فلسفه وجودی ابراهیم رییسی با اعدام های گسترده دهه شصت پیوند خورده است
وی را به درستی می توان یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در ایران نامید
ابراهیم رییسی این روزها ژست هایی را می گیرد که به وی نمی آید
نقابی که رییسی به صورت زده غیرواقعی تر از آن است که بتوان با آن ارتباط برقرار کرد

✍️ دیدگاه شما 🙏