کارتن خوابی در مجاورت بنرهای انتخاباتی رئیسی

در حالی که بعضی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در ظاهر با چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی مخالفت می کنند، در عمل بنرهای شان در ابعاد بزرگ در سراسر کشور دیده میشود.

بدون شک حضور این نامزدها در جایگاه ریاست جمهوری وضعیتی به مراتب بدتر از این شرایط را برای مردم ایران و اقشار فرودست جامعه رقم خواهد زد.