کار مشترک زهرا رهنورد و میرحسین موسوی در ایام حصر

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست