کاسبان تحریم در مشهد دولت را تهدید کردند

محمد ارسلانی

در طی چند دهه گذشته گروه کوچکی که در راس حاکمیت قرار دارند
همواره از تحریم های بین المللی علیه کشور استقبال کرده اند
و با اعمال و رفتار خود موجبات تداوم تحریم ها را فراهم کرده اند
تحریم ها برای این عده که کاسبان تحریم اند ثروت و قدرت بسیار زیادی بوجود آورده
این گروه ادامه حیات خود را در ادامه دار بودن تحریم ها می دانند
برجام برای کاسبان تحریم خط پایانی بود بر ثروت اندوزی بیشتر
کاسبان تحریم اینبار در مشهد فراخوان داده اند و به خیابان آمده اند
و دولت را بدون ترس و واهمه تهدید میکنند که اگر برجام ادامه پیدا کند
به خیابان خواهند آمد و شورش و بلوا به راه می اندازند
قطعا این گروه در مشهد در زیر چتر حمایت علم الهدی و تندروها قرار دارند
علم الهدی به عنوان یکی از سرشاخه های کاسبان تحریم برای بقای خود
راهی جز ادامه تحریم ها و مرگ برجام متصور نیست